Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 18 wrzesień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo w gminie Stawiguda obejmującego fragment pola golfowego; 
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w obrębie Tomaszkowo – Wyspa
  3. zmiany nazwy ulicy Rumiankowej w miejscowości Stawiguda;
  4. określenia stawek podatku od nieruchomości;
  5. określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności;
  6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany;
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy;
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad  XXIX sesji Rady Gminy.

 

 

 

                                                   

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek