Odbiory odpadów

środa, 27 wrzesień 2017

Nowe zasady odbioru odpadów segregowanych od 1 stycznia 2018 r. Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Rozporządzenie określa m.in. frakcje odpadów komunalnych podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę pojemników.

Na terenie gminy Stawiguda obowiązuje obecnie system segregacji oparty o trzy frakcje odpadów:

  • Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
  • Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane w workach koloru zielonego z napisem „Szkło”.
  • Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali zbierane w workach koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne i metale”.

Od  1 stycznia 2018 r. na terenie gminy poza w/w frakcjami odpadów będzie prowadzony selektywny odbiór:

  • Popiołu z gospodarstw domowych.
  • Odpadów zielonych ulegających biodegradacji.

Właściciele nieruchomości którzy zadeklarowali selektywną metodę gospodarowania odpadami zobowiązani będą od 1 stycznia 2018 r. do  segregowania odpadów na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, popiół, odpady zielone ulegające biodegradacji.

Każda nieruchomość, z której zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona przez firmę odbierającą odpady w worki koloru: niebieskiego, żółtego, zielonego, szarego i brązowego. Istnieje również możliwość zakupu we własnym zakresie pojemników do gromadzenie odpadów zebranych selektywnie zgodnie z obowiązującą kolorystyką.

Osoby posiadające kompostowniki odpady zielone ulegające biodegradacji będą mogły zagospodarowywać we własnym zakresie.

Jeśli właściciel danej nieruchomości zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów, a popiół z gospodarstwa domowego oraz odpady zielone ulegające biodegradacji będą gromadzone w inny niż opisany wyżej sposób (np. w pojemniku na odpady zmieszane), zostanie on wezwany do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki dla odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Osoby zainteresowane odbiorem popiołu z gospodarstw domowych oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Wniosek można pobrać osobiście w urzędzie gminy oraz ze strony internetowej bip.stawiguda.pl zakładka Gospodarka odpadami – Zasady odbioru odpadów komunalnych w gminie. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-69-40 oraz 89 512-69-43.