Zaproszenie

czwartek, 12 październik 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia i kwalifikujące się do GRUPY DOCELOWEJ do udziału w projekcie pt: „ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE”, nr RPWM.11.01.02-28-0004/17. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy 16.10.2017 roku na godzinę 10 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie.
 

Realizowanym przez Instytut Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec (Lider) z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 18/206, 76-200 Słupsk oraz Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym "NOWA NADZIEJA" Oddział w Olsztynie (Partner), w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji -projekt ZIT Olsztyn Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • w chwili przystąpienia do Projektu są osobami w wieku 18-64 lata
 • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego[1] na terenie MOF Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim, tzn.: w przynajmniej jednej z  gmin:
  - miasto Olsztyn,
  - gmina Barczewo,
  - gmina Dywity,
  - gmina Gietrzwałd,
  - gminę Jonkowo,
  - gmina Purda,
  - gmina Stawiguda.
 • są osobami zagrożonymi ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym
 • są osobami pozostającymi bez pracy
 • jeżeli są osobami zarejestrowanymi w urzędzie pracy to otrzymały III profil pomocy lub figurują w urzędzie pracy jako osoby „poszukujące pracy”
 • są osobami, które nie odbywają kary pozbawienia wolności

OFERUJEMY PAŃSTWU:

 • Wsparcie Animatora
 • Wsparcie coacha
 • Grupowe zajęcia aktywizujące
 • Indywidualne kursy/szkolenia zawodowe
 • Grupowe kursy/szkolenia zawodowe:
  KURS: KIEROWCA Z PRAWEM JAZDY KAT C+E Z PRZYSPIESZONĄ KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ
  KURS: SPAWACZ METODA MAG
  KURS: KUCHARZ
  KURS: FRYZJER
 • 3 MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE oraz wsparcie Opiekunów staży w każdej firmie
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW na kursach/szkoleniach zawodowych oraz stażach zawodowych
 • Catering na zajęciach i zawodowych kursach/szkoleniach grupowych oraz indywidualnych kursach/szkoleniach zawodowych
 • Stypendia szkoleniowe za udział w  kursach/szkoleniach zawodowych
 • Stypendia stażowe za udział w stażach zawodowych
 • Dla uczestników wybranych kursów: odzież ochronną

 

KONTAKT Z NAMI:

Biuro Instytutu:
Ul. Jagiellońska 91A/ biuro 035
10-356 Olsztyn

Telefon: telefon: 790 632 507
E-mail firmowy: e-mail:
E-mail Projektu:
strona www: http://instytutwir.wix.com/instytut-wir

 

[1] Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.