Ogłoszenie/obwieszczenie

wtorek, 17 październik 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXII/237/2017 z dnia 09 lutego 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda, obejmującego obszar położony przy węźle drogi ekspresowej S51 o nazwie Stawiguda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                 /-/ Irena Derdoń

DOKUMENTY:

ustalenia projekt mpzp Stawiguda (tereny pod działalność gospodarczą) 

rysunek projekt mpzp (tereny pod działalność gospodarczą)