Ogłoszenie/obwieszczenie

środa, 25 październik 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych położonego w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXIII/252/2017 z dnia 16 marca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych położonego w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda, obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 170/6, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.

                                                                                  Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                        /-/ Irena Derdoń

Załączniki:

ustalenia projekt mpzp Stawiguda (teren usług publicznych)  

rysunek projekt mpzp Stawiguda (teren usług publicznych)