Sesja Rady Gminy

wtorek, 31 październik 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. podjęcia współpracy partnerskiej z „Mamonowskim Obwodem Miejskim”; 
  2. przyjęcia Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025;
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rusi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rusi;
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie;
  5. utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Rusi z siedzibą w Bartągu;
  6. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych osób;
  7. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
  8. określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda;
  9. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  10. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8.  Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad  XXX sesji Rady Gminy.