Ogłoszenie/obwieszczenie

poniedziałek, 13 listopad 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 ) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr IX/81/2015 z dnia 3 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.11.2017 r. do 12.12.2017 r. w  siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, w godz. od 800 do 1400, pok. 3.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda o godz. 1400  w sali 17.

Zgodnie z art. 18 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                      /-/ Irena Derdoń

Załączniki:

ustalenia projekt mpzp Tomaszkowo 

rysunek projekt mpzp Tomaszkowo