Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 4 grudzień 2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJE RADY (połączone)

11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 14:00 

 

Proponowany porządek obrad:

I. Dyskusja w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina     Stawiguda zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21.11.2013 roku.  

II.Omówienie projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych położonego w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda;
 3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
 4. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda;
 5. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 170/6 położonej w obrębie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda;
 6. utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Rusi z siedzibą w Bartągu;
 7. projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
 8. przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
 9. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2018 rok;
 10. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 11. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
 12. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.
 13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 14. uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2018 r.

III.Sprawy różne.