Sesja Rady Gminy

piątek, 8 grudzień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia      miejscowego   planu   zagospodarowania      przestrzennego           dla       terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych położonego w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
  4. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda;
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 170/6 położonej w obrębie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda;
  6. utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Rusi z siedzibą w Bartągu;
  7. projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
  8. przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
  9. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2018 rok;
  10. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
  11. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  12. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.
  13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  14. uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2018 r.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 8. Informacja o pracy Wójta. 
 9. Sprawy różne. 
 10. Zakończenie obrad  XXXI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
    /-/ Grzegorz Wieczorek