Usuwanie azbestu

wtorek, 12 grudzień 2017

Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda w roku 2017. Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Akcja była realizowana w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”, które było  dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (www.wfosigw.olsztyn.pl) w ramach programu dotacyjnego Ochrona ziemi, kierunek likwidacja zagrożeń, konkurs Usuwanie azbestu.

Zadanie polegało na: 

  • demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  • transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 Z terenu Gminy Stawiguda usunięto 15.719,01 m2 (tj.: 172,909 Mg) wyrobów azbestowych z 51 nieruchomości.

Do pobrania:
Sprawozdanie z realizacji zadania w roku 2017.