Ogłoszenie/obwieszczenie

poniedziałek, 18 grudzień 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wymój, gmina Stawiguda

              Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXVI/278/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wymój, gmina Stawiguda, obejmującego obszar działki o numerze ewidencyjnym 122/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2018 r.

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                                                       /-/ Irena Derdoń

projekt mpzp fragmentu Wymój - rysunek graficzny 

projekt mpzp fragmentu Wymój - ustalenia