Wyroby pirotechniczne

czwartek, 28 grudzień 2017

Wójt Gminy Stawiguda przypomina, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych. 

Zgodnie z jego treścią na terenie całego województwa wprowadzony jest zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w miejscach lub obiektach publicznych. Zakaz ten nie obowiązuje:

w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia, podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wprowadził zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, w woj. warmińsko-mazurskim celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych wykonywanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Załącznik: Rozporządzenie Wojewody W-M.