Sesja Rady Gminy

piątek, 5 styczeń 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 11 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda; 
 2. udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Przyrodniczej w miejscowości Bartąg”;
 3. wspólnej   realizacji          inwestycji       polegającej      na        odprowadzeniu          wód       deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego;
 4. przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu „NIE nowotworom u dzieci”;
 5. nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda;
 6. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 7. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
 9. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

VII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX.   Zakończenie obrad  XXXIII sesji Rady Gminy.

                                                   

Przewodniczący Rady 
/-/ Grzegorz Wieczorek