Konkurs na stanowisko pracy

środa, 10 styczeń 2018

WÓJT GMINY STAWIGUDA ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydata na animatora organizującego i prowadzącego zajęcia sportowe w Gminie Stawiguda oraz sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym w Stawigudzie powstałym w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy zlecenia: marzec-listopad 2018 r. (9 miesięcy).

Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca  – 160 godzin.  (80 godzin na umowę zlecenie z Urzędem Gminy Stawiguda + 80 godzin z wyłonionym Operatorem projektu Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej)

Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz wolne od pracy.

Wysokość wynagrodzenia:  1.096 zł brutto - umowa zlecenie z Urzędem Gminy Stawiguda + 1096 zł brutto – umowa zlecenie z wyłonionym Operatorem projektu Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uwaga! W przypadku zwiększenia kwoty wynagrodzenia przez Operatora, Urząd Gminy Stawiguda również zwiększy kwotę wymaganego wynagrodzenia.

1) Kwalifikacje i wymagania:

Konkurs adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport
w Gminie Stawiguda.

Wymagania niezbędne:

1.Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie sportu.

2.Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

3.Uprawnienia instruktorskie lub trenerskie.

Uwaga! Bardzo prosimy o złożenie listu motywacyjnego i CV wszystkie osoby zainteresowane pracą na Orliku.

2) Zakres wykonywanych zadań: 

1.Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym imprez, turniejów itp.).

2.Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

3.Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska oraz aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców Gminy Stawiguda.

4.Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boiska.

5.Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.

6.Prowadzenie „Kalendarza Orlika”.

7.Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

8.Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych.

9.Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Stawiguda w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

Zawarta z animatorem umowa zlecenie, określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanych czynności. 

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

3) Wymagane dokumenty:

1.Życiorys (CV).

2.List motywacyjny.

3.Kserokopia posiadanych ewentualnych uprawnień zawodowych kandydata
na animatora.

4.Oświadczenie kandydata na animatora o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5.Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Sposób i termin składania ofert: 

1.Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godziny 15:00.

 

Stawiguda, dnia 02.01.2018 r.


Do pobrania: