Azbest Kampania 2018

środa, 31 styczeń 2018

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Kampania 2018

Gmina Stawiguda kolejny już raz zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na dofinansowanie działań związanych z bezpiecznym usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Osoby chcące pozbyć się wyrobów zawierających azbest z swoich nieruchomości w 2018 roku powinny złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda, w terminie do 28 lutego br. stosowny wniosek wraz z załącznikami.  

Dofinansowanie można uzyskać na następujące działania:

  1. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  2. zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na terenie nieruchomości (luz).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Stawiguda wystąpi do WFOŚiGW w Olsztynie o przyznanie dotacji. Wyboru wykonawcy prac związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest dokona Gmina zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Przedsięwzięcia będą współfinansowane następująco:

  • 84% kosztów pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
  • 6% kosztów pochodzących ze środków Gminy Stawiguda,
  • 10% kosztów przedsięwzięcia pokrywa wnioskodawca nieruchomości, na której mają być wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem.

Regulamin udzielenia dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.stawiguda.pl/, zakładka Gospodarka odpadami, podzakładka Azbest lub w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Promocji, tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30

Wzór wniosku dostępny jest  >>tutaj<<