Komisje Rady Gminy

wtorek, 13 luty 2018

KOMISJE RADY GMINY 19.02.2018 r. Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJE RADY (połączone)

19 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda; 
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wymój, gmina Stawiguda;
 3. nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Tomaszkowo, w gminie Stawiguda;
 4. wspólnej realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej budowy drogi z infrastrukturą na działkach Gminy Olsztyn  i Gminy Stawiguda;
 5. zawarcia porozumienia międzygminnego;
 6. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
 7. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 8. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Stawiguda;
 9. ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
 10. sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
 11. projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
 12. utworzenia oddziałów przedszkolnych w Filii Szkoły Podstawowej w Rusi  z siedzibą w Bartągu;
 13. zmiany treści w uchwale Nr XXX/308/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 9 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie;
 14. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
 15. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
 16. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach.
 17. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 18. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;

II. Sprawy różne.