Sesja Rady Gminy

czwartek, 15 luty 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:          

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda; 
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wymój, gmina Stawiguda;
  3. nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Tomaszkowo, w gminie Stawiguda;
  4. wspólnej realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej budowy drogi z infrastrukturą na działkach Gminy Olsztyn i Gminy Stawiguda;
  5. zawarcia porozumienia międzygminnego;
  6. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
  7. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  8. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Stawiguda;
  9. ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
  10. sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
  11. projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
  12. utworzenia oddziałów przedszkolnych w Filii Szkoły Podstawowej w Rusi z siedzibą w Bartągu;
  13. zmiany uchwały Nr XXX/308/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 9 listopada 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie;
  14. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
  15. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
  16. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach;
  17. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  18. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy;
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad  XXXIV sesji Rady Gminy.

                                    

Przewodniczący Rady
  /-/ Grzegorz Wieczorek