Ogłoszenie

poniedziałek, 5 marzec 2018

Starosta Olsztyński informuje, że w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w latach 2016-2018 prowadzone będą prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  w latach 2015 – 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

 

Do pobrania: