Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 19 marzec 2018

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJE RADY (połączone)

26 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda; 
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;
 3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda;
 4. zmiany Uchwały Nr XIII/84/2012 z dnia 16.02.2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu obiektu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Stawiguda;
 5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2018;
 6. przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się na terenie gminy Stawiguda;
 7. przyjęcia do realizacji pilotażowego programu usług teleopiekuńczych  na terenie Gminy Stawiguda;
 8. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stawiguda;
 9. podziału Gminy Stawiguda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 10. podziału Gminy Stawiguda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 11. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 12. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.

II. Sprawy różne.