Nabór na stanowisko pracy

poniedziałek, 19 marzec 2018

WÓJT GMINY STAWIGUDA ogłasza nabór na dwa stanowiska kierowca / konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie obowiązków kierowcy służbowego samochodu dostawczego do 3,5 tony Urzędu Gminy w Stawigudzie.
 2. Dbanie o stan techniczny i ogólny wygląd pojazdu.
 3. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych pojazdu.
 4. Rozliczanie na bieżąco zużycia paliwa i systematyczne prowadzenia kart drogowych.
 5. Wykonywanie bieżących prac o charakterze naprawczym i konserwacyjnym, maszyn i urządzeń, w Urzędzie Gminy Stawiguda.
 6. Wykonywanie prac porządkowych na terenie Gminy Stawiguda.

 

II. Wymagania dla kandydata:

A. Wymagania niezbędne :

 1. Prawo jazdy kategorii B.
 2. Wykształcenie minimum zawodowe.
 3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadza się nabór.

 

B . Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy/konserwatora lub podobnym.
 2. Predyspozycje do wykonywania czynności związanymi z drobnymi naprawami i konserwacją urządzeń mechanicznych.
 3. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 4. Sumienność, staranność, komunikatywność.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Punktualność i dyspozycyjność.
 7.  Umiejętność pracy w zespole.

III. Wymagane od kandydatów dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopia prawa jazdy.
 5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenia  o niekaralności i stanie zdrowia.
 7. Inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

Dokumenty składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 do godz. 1400.

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko kierowca /konserwator”.

 

Do pobrania: