Sesja Rady Gminy

czwartek, 22 marzec 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie  się dnia 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
 

 

 

RADA GMINY 

STAWIGUDA

 

INFORMACJA

O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda;  
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;
 3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda;
 4. zmiany Uchwały Nr XIII/84/2012 z dnia 16.02.2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu obiektu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Stawiguda;
 5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2018;
 6. przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się na terenie gminy Stawiguda;
 7. przyjęcia do realizacji pilotażowego programu usług teleopiekuńczych  na terenie Gminy Stawiguda;
 8. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stawiguda;
 9. podziału Gminy Stawiguda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 10. podziału Gminy Stawiguda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 11. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 12. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakońćzenie obrad XXXV sesji Rady Gminy

                                              

Przewodniczący Rady

    /-/ Grzegorz Wieczorek