Retencja terenowa

poniedziałek, 26 marzec 2018

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Wójta Gminy Stawiguda obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej, jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za ta usługę wodną reguluje art 272 ust. 8 zgodnie, z którym opłatę ustala się, jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz.U. z 2017r. poz. 2502) wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m 2 na 1 rok,
  • b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m 2 na 1 rok,
  • c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m 2 na 1 rok.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę, w co najmniej 70% zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Wójta Gminy Stawiguda dostarczając wypełnione oświadczenie.

Wójt, w formie informacji przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczania przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informacje na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji. Ze względów organizacyjnych ( dot. rozpoznania skali nałożonego obowiązku wymagającego przeprowadzenia analiz przestrzennych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych, zebrania danych do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty) termin przekazania informacji może ulec zmianie. 

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. 

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający retencję terenowa w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do tut. Urzędu przekazanego Oświadczenia ( po jego uprzednim wypełnieniu) w terminie do 30.03.2018r.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Pani Lucyna Stemplińska, Referat Podatków i Opłat pok. 5, tel. (89) 5126943, e-mail:

Załączniki: