Sesja Rady Gminy

czwartek, 19 kwiecień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
 2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert;
 3. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na Uchwałę nr XXXIV/354/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
 4. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na Uchwałę nr XXXIV/355/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
 5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad  XXXVI sesji Rady Gminy.

 

                                                        

Przewodniczący Rady
 /-/ Grzegorz Wieczorek