Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 14 maj 2018

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

21 maja 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda absolutorium za 2017 rok; 
  2. uchylenia uchwały nr XVI/169/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda;
  3. uchylenia uchwały nr X/95/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
  4. nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Stawigudzie;
  5. nadania imienia Szkole Podstawowej w Rusi;
  6. zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,      którym powierzono  stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karta Nauczyciela;
  7. zmiany Gminnego Programu        Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2018 rok;
  8. nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda;
  9. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  10. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.

 

 1. Sprawy różne.