Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 21 maj 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

 

RADA GMINY 

STAWIGUDA

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu;
  3. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
  5. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda absolutorium za 2017r. – głosowanie wniosku komisji rewizyjnej.
 7. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały nr XVI/169/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do        sporządzenia   częściowej       zmiany            miejscowego   planu            zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda;
  2. uchylenia uchwały nr X/95/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Stawigudzie;
  4. nadania imienia Szkole Podstawowej w Rusi;
  5. zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karta Nauczyciela;
  6. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2018 rok;
  7. nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda;
  8. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  9. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad  XXXVII sesji Rady Gminy.

                                                              

Przewodniczący Rady

                 /-/ Grzegorz Wieczorek