Stypendia Pomostowe

wtorek, 22 maj 2018

"Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019"

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018r. I którzy spełniają kryteria:

  • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało  w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90,liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączeniu do Regulaminu;
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być zatwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny, w której dochód  na osobę lub dochód osoby uczącej sie nie jest wyższy niż 1575zł  brutto, wyliczony z czewca 2018r. Jeżeli natomiast członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnopsrawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych  w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2018 roku).
  • są obywatelami polskimi lub posiadającymi Kartę Polaka.

Kandydat do stypendium w terminie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 17 sierpnia 2018roku (do godz.16) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami składa się do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do 24 sierpnia 2018r.

Szczegółowe informacje określa "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019, dostępny na stronie internetowej:

http://www.stypendia-pomostowe.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn

  1. Paweł Mróz tel. 89 524 88 95, pokój 221
  2. Marcin Bąk tel. 89 524 88 94 ,pokój 219
  3. Monika Sękowska, tel. 89 524 89 35, pokój 129