Sesja Rady Gminy

piątek, 22 czerwiec 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 14:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. nadania nazwy ulicy Kasztanowej w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda; 
  2. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie:
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
  5. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na Uchwałę nr XXIII/261/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2017;
  6. zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Stawiguda;
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
  9. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stawiguda do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad  XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

 

                                                    

Przewodniczący Rady
 /-/ Grzegorz Wieczorek