Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję XL sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:

 

 1. uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda; 
 2. uchylenia Uchwały nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
 3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda; 
 4. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;  
 5. zmiany uchwały nr XII/126/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2016-2021;
 6. zmiany Uchwały Nr XXXV/368/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Stawiguda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad  XL sesji Rady Gminy.

 

                                                    

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek