Ogłoszenie/obwieszczenie

czwartek, 6 wrzesień 2018

o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski w gminie Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXXI/318/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda, obejmującego działki o numerach geod. 41/194, 41/195, 41/196.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 03.10.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

/-/ Irena Derdoń