Komisje Rady Gminy

piątek, 14 wrzesień 2018

KOMISJE RADY GMINY 24.09.2018 r.  Informujemy, że w n/w dniu, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2  odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

24 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia stawek podatku od nieruchomości; 
  2. określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru  i terminów płatności;
  3. zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  4. zmiany Statutu Gminy Stawiguda;
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
  7. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2018 rok.
 2. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 3. Sprawy różne.