Sesja Rady Gminy

piątek, 21 wrzesień 2018

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję XLI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia stawek podatku od nieruchomości; 
  2. określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru  i terminów płatności;
  3. zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  4. zmiany Statutu Gminy Stawiguda;
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
  7. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2018 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 2. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy;
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  XLI sesji Rady Gminy.

 

 

                                                    

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek