Komisje Rady Gminy

wtorek, 2 październik 2018

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone) 8 października 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda;
  2. częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda;
  4. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda;
  5. nadania nazwy skwerowi w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda;
  6. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stawiguda;
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.

II. Sprawy różne.