Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 8 październik 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję XLII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. ​

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda;
  2. częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. rozstrzygnięcia o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  zmiany studium  uwarunkowań                   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda;
  4. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda;
  5. nadania nazwy skwerowi w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda;
  6. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stawiguda;
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
  9. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 2. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy;
 3. Sprawy różne;  
 4. Podsumowanie pracy kadencji 2014-2018;
 5. Zakończenie obrad  XLII sesji Rady Gminy.

                                                    

Przewodniczący Rady
               /-/ Grzegorz Wieczorek