Ogłoszenie

czwartek, 25 październik 2018

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały nr XXXVIII/388/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda, obejmującego obszar działek o numerach ewidencyjnych: 490/4; 490/8; 490/30; 492/1; 492/2; 492/3; 493/1; 493/11.

            Jednocześnie informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, bądź nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Stawiguda
/-/ Irena Derdoń