Sesja Rady Gminy

czwartek, 22 listopad 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję II sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wybór członków komisji i przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stawiguda;
 2. Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 3. Uchwała nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Społecznych;
 4. Uchwała nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju Gminy;
 5. Uchwała nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Turystyki;
 6. Uchwała nr II/9/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad  II sesji Rady Gminy.

 

 

                                                    

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski