Komisje Rady Gminy

czwartek, 6 grudzień 2018

Informujemy, że w  dniu 12.12.2018 r., w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJE RADY (połączone)
12 grudnia 2018 r. (środa) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

 

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”;
  2. zmieniająca uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 czerwca 2011r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2019 rok;
  4. przystąpienia Gminy Stawiguda, jako Partnera, do projektu PPRSZM OLSZTYN (Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (wersja 6.0)
  5. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Stawiguda;
  6. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  7. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
  8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
  9. uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2019 r.

II. Sprawy różne.