Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 10 grudzień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję III sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”;
 2. zmieniająca uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2019 rok;
 4. przystąpienia Gminy Stawiguda, jako Partnera, do projektu PPRSZM OLSZTYN (Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (wersja 6.0)
 5. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Stawiguda;
 6. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
 7. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
 8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
 9. uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2019 r.

 V.  Sprawy różne.
VI. Zakończenie obrad  III sesji Rady Gminy.

 

                                                    

Przewodniczący Rady
 /-/ Grzegorz Kołakowski