Komisje Rady Gminy

czwartek, 20 grudzień 2018

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

27 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Stawiguda w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023, Moduł 1 i 2;
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  4. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
  5. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

II. Sprawy różne.