Sesja Rady Gminy

czwartek, 20 grudzień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję IV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Uroczysta prezentacja książki – wspomnień Augusta Klemensa Popławskiego działacza niepodległościowego z Plusek.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. V.  Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Stawiguda w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023, Moduł 1 i 2;
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  4. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok;
  5. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad  IV sesji Rady Gminy.

 

                                                   

Przewodniczący Rady
 /-/ Grzegorz Kołakowski