Wsparcie dla NGO

czwartek, 27 grudzień 2018

Dobra informacja dla organizacji pozarządowych! Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Pomoc społeczna". 

Dobra informacja dla organizacji pozarządowych! Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Pomoc społeczna". 

Nazwa zadania szczegółowego:

Całkowita kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań

1. Wspieranie osób samotnych i starszych, w tym aktywności społecznej osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

2. Wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej.

3. Organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października, jednodniowej XII Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku.

4. Organizacja w Olsztynie XXI Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem”.

5. Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

6.Wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych.

Dodatkowe warunki:

1) Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.

2) Wnioskowana dotacja na realizację zadań wymienionych w punktach od 1 do 3 w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

3) Wnioskowana dotacja na realizację zadania wymienionego w pkt. 6 w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

4) Zlecenie w 2019 roku zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)odbędzie się poprzez ogłoszenie odrębnego konkursu. W związku z tym nie będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym oferty z tego zakresu złożone w aktualnie ogłaszanym konkursie.

Oferty te zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Oferty należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, adres: Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 22A.

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.

Więcej: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3479-otwarty-konkurs-ofert-w-2019-roku