Kraina Smyków

wtorek, 15 styczeń 2019

NFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU Nazwa projektu „Kraina Smyków” (RPWM.10.04.00-28-0019/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia Projekt obejmie wsparciem 10 mieszkańców Gminy Stawiguda oraz Gminy Gietrzwałd – pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez upowszechnienie i zapewnienie  dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w formie opiekuna dziennego w okresie 01.12.2018-31.01.2021.

Planowane efekty:

Uczestnicy projektu powrócą na rynek pracy oraz będą kontynuować zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.
Wartość projektu: 783 941,20 zł
Wkład UE : 666 350,02 zł
Pierwsza tura rekrutacji zakończy się w dniu 23 stycznia 2019 roku.
Formularze rekrutacyjne  (dostępne do pobrania na stronie www.smyki.com.pl ) przyjmowane będą w godzinach:

8.00 – 16.00 w placówce  w Sząbruku ul. Różana 4

 

Warunki Przystąpienia do projektu

  • Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Stawiguda i gminy Gietrzwałd,
  • Do projektu zapraszamy rodziców przebywających na długotrwałych urlopach związanych z urodzeniem dziecka (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy) i rodziców, którzy pozostają bezrobotni i chcą wrócić na rynek pracy,
  • Opieką w projekcie objęte zostaną dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

 

Więcej informacji odnośnie naszej placówki możecie Państwo znaleźć na  stronie www.smyki.com.pl lub  kontaktując się telefonicznie pod nr 89 511-92-11  lub mailowo . Druki dostępne są również w placówce w Sząbruku przy ul. Różanej 4 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻŁOBEK W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE TYLKO 167 zł miesięcznie  !