Komisje Rady Gminy 25.02.2019 r.

środa, 20 luty 2019

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 
KOMISJE RADY (połączone)
25 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00
Proponowany porządek obrad:
I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1. uchylenia Uchwały nr XXXVIII/388/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;
2. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;
3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda:
4. zniesienia pomnika przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody;
5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2019;
6. dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Stawiguda nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu;
7. wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
8. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
9. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
10. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok;
11. przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF;
II. Sprawy różne.