Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

środa, 13 marzec 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

 

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1, 3 i 4:  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 122 lub za pośrednictwem poczty w terminach:

A. Modułu I (Obszary A – D):

od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

B. w ramach Modułu II:

  • od 4 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
  • od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – semestr I (zimowy).

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać ze strony internetowej: www.pcpr-powiatolsztynski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 00 oraz na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych