KOMISJE RADY GMINY 25.03.2019 r.

wtorek, 19 marzec 2019

Informujemy, że w n/w dniu, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Stawigudzie odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

25 marca 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;

2. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda;

3. przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się na terenie gminy Stawiguda;

4. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne;

5. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

6. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXXVII/384/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda;

7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;

8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.

II. Sprawy różne.