ZAWIADOMIENIE - Gospodarowanie odpadami komunalnymi

piątek, 22 marzec 2019

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 28 lutego 2019r. podjęła nową uchwałę Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 marca 2019r. poz. 1176).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 kwietnia 2019r. i są następujące:

1) Dla nieruchomości zamieszkałych

  • 14, 00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 24,00 zł /mieszkańca/miesiąc - nieselektywna zbiórka odpadów.

2) Dla nieruchomości niezamieszkałych

 

ZBIERANIE SELEKTYWNE

ZBIERANIE NIESELEKTYWNE

52,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l

65,00 zł – za pojemnik o pojemności 120l

340.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l

395.00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l

1700.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l

1800.00 zł – za pojemnik o pojemności 7000 l

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami) każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. 

Przypominamy:

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stawiguda deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany

UCHWAŁA  Nr VI/38/2019  Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 lutego 2019r