INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

czwartek, 11 kwiecień 2019

W dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Stawiguda.

 

RADA GMINY
STAWIGUDA

 

INFORMACJA
O SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję VIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
II. Przedstawienie porządku obrad sesji.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy oraz części obrębu Kręsk, gmina Stawiguda;
2. zmiany uchwały nr XXXI/319/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 170/6 położonej w obrębie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda;
3. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
4. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.
V. Sprawy różne.
VI. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski