KOMISJE RADY GMINY 24.06.2019 r.

piątek, 21 czerwiec 2019

 

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY
24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00


Proponowany porządek obrad:


I.Omówienie projektów uchwał w sprawie:


1. nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdy, gmina Stawiguda - „Franciszka”;
2. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2019 r.;
3. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stawigudzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
4. zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14 czerwca 2019 r.
5. zgłoszenia gminy i sołectwa Wymój do współpracy z wykorzystaniem metody odnowy wsi;
6. wotum zaufania dla Wójta Gminy Stawiguda;
7. udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda absolutorium za 2018 rok;
8. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
9. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.


II. Omówienie „Raportu o stanie gminy”.
III. Sprawy różne.