Informacja - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

poniedziałek, 29 lipiec 2019

Zwiększone kryterium dochodowe od 1 lipca 2019 ! 800 zł na os.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

Od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowe na osobę wynosi 800zł.

Wnioski można składać od 1 lipca 2019r. elektronicznie przez bankowość elektroniczną albo tradycyjnie, w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019r.

Wnioski można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Wnioski należy składać :

  • w poniedziałki w godz. 7.30-16.30,
  • od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30,
  • w piątek od 7.30 -14.30. 

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, pokój nr 4.

 

Ponadto informujemy, że kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,  możliwy jest pod nr (89) 512 69 00 oraz 662 117 817 w każdą środę w godz. 8:00 do 12:00.

 

Informacja - świadczenie stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 1 września 2019r. do 15 września 2019r.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie , którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują na terenie gminy Stawiguda
  • rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach oświatowych
  • miesięczny dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie.

Podstawą przyznawania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

Wnioski należy składać :

  • w poniedziałki w godz. 7.30-16.30,
  • od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30,
  • w piątek od 7.30 -14.30.

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, pokój nr 4.