Konkurs plastyczny "MOJA WARMIA"

środa, 4 wrzesień 2019
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „MOJA WARMIA”

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Stawiguda.

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Gminie Stawiguda” dofinansowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

II. Celem konkursu jest:

1. promowanie walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Gminie Stawiguda,

2. promocja jakości życia na wsi jako miejsca do życia,

3. pobudzanie aktywności artystycznej uczniów,

4. rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki,

5. odkrywanie talentów i tworzenie możliwości szerszej ich prezentacji.

III. Zadaniem uczestnika jest wykonanie prac plastycznych związanych z tematyką konkursu.

IV. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Rusi i Stawigudzie z klas I – VIII.

V. Warunki konkursu:

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę (dotąd nigdzie niepublikowaną i nienagradzaną) wykonaną w dowolnej technice i formacie A4 na sztywnym papierze.

2. Pracę plastyczną należy opisać:

• imię i nazwisko autora

• nazwa, adres i telefon szkoły

• tytuł pracy

• imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

VI. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich podpisane przez uczestnika konkursu (załącznik nr 1) i jego prawnych opiekunów.

VII. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania pracy konkursowej w publikacji promocyjnej Gminy Stawiguda w celach promocyjnych oraz na stronach internetowych i innych dostępnych kanałach promocyjnych.

VIII. Prace i oświadczenia należy składać w 1 komplecie do 5 września 2019 roku do godziny 11.00 w sekretariacie szkoły:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawigudzie
ul. Leśna 1, 11 – 034 Stawiguda

lub

Szkoły Podstawowej w Rusi
Ruś 4, 11-033 Ruś

lub

Szkoły Podstawowej w Rusi, Filia w Bartągu
Jeziorna 24, 10-687 Bartąg

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY pt. „MOJA WARMIA”

 

IX. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria: uczniowie szkół podstawowych klas I - III

II kategoria: uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII

X. Nagrody zostaną wręczone laureatowi/ laureatom podczas spotkania z zaproszonym ekspertem propagującym kulturę Warmii:

w Szkole Podstawowej w Stawigudzie (11.09.2019)

oraz Szkole Podstawowej w Rusi (12.09.2019).

XI. Informacje szczegółowe dotyczące godziny spotkania zostaną przekazane telefonicznie do sekretariatu szkół.

XII. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w książce promującej dziedzictwo kulturalne w Gminie Stawiguda.

XIII. Postanowienia końcowe:

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Prace nie będę odsyłane autorom.

Koordynatorki konkursu:

mgr Anna Stokłos - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

mgr Agnieszka Dziemianowicz - Szkoła Podstawowa w Rusi

mgr Monika Grzymowicz - Gmina Stawiguda