Informacja w sprawie umieszczania materiałów wyborczych

środa, 4 wrzesień 2019

Wybory do Sejmu i Senatu 13.10.2019 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP i umieszczaniem „materiałów wyborczych” w pasie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych Gminy Stawiguda pragnę poinformować, że Wójt Gminy, jako zarządca dróg wydaje zgody na umieszczanie przedmiotowych materiałów na podstawie Kodeksu wyborczego, po otrzymaniu stosownego wniosku.

Kodeks wyborczy kompleksowo i wyczerpująco reguluje zasady przeprowadzania kampanii, gdzie zawarto definicję „materiałów wyborczych” i zasady ich umieszczania, nie precyzując, w jakiej formie zgoda ta powinna zostać udzielona. 

Kodeks wyborczy ma charakter szczególny – stanowi tzw. lex specialis w zakresie rozmieszczania materiałów wyborczych i tym samym wyłącza stosowanie norm zawartych w ustawie o drogach publicznych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania reklam (III SA/Kr 686/12 Wyrok prawomocny WSA w Krakowie z 06.03.2013 r.) Zdaniem Sądu, ustawodawca świadomie w odróżnieniu od użytego w ustawie o drogach publicznych pojęcia „zezwolenia” użył w Kodeksie wyborczym pojęcia „zgoda” nie określając przy tym żadnej formy szczególnej, w jakiej miałaby być ta zgoda udzielona, co z kolei oznacza, że brak jest podstawy prawnej do przyjęcia, że powinna być udzielona 
w formie decyzji administracyjnej.
W związku powyższym zgoda będzie wydawana z podaniem warunków umieszczenia materiałów.